Vergoeding verpleging en verzorging (wijkverpleging) 2019

Ontvangt u verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.

Voor wie is de vergoeding verpleging en verzorging?

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor alle verzekerden. Kinderen tot 18 jaar die intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.
 
intensieve kindzorg (IKZ) is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij: permanent toezicht nodig is, of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt verpleging en verzorging vergoed uit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar die Intensieve kindzorg nodig hebben valt onder deze vergoeding ook verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis.

U hebt alleen recht op deze zorg als u een indicatie voor verpleging en/of verzorging hebt en er een zorgplan is opgesteld. De indicatie wordt gesteld door een verpleegkundige, niveau 5. Deze verpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op. In het zorgplan staat welke zorg u nodig hebt (aard, omvang en duur), met de daarbij gestelde doelen.

U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Met de Variant Natura krijgt u minder vergoed als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie. U vindt de maximale vergoeding die u krijgt in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019.

Basisverzekering Variant Natura

U kunt terecht bij alle thuiszorgorganisaties waarmee we een contract hebben. U vindt deze in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een andere thuiszorgorganisatie? Dan krijgt u 80% vergoed op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Basisverzekering Variant Restitutie

Hebt u de basisverzekering Variant Restitutie? Dan kunt u naar alle thuiszorgorganisaties. U krijgt 100% vergoed op basis van het marktconform tarief.

Basisverzekering Variant Bewuzt

U krijgt 100% vergoed als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Gaat u naar een andere thuiszorgorganisatie? Dan krijgt u 70% vergoed op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Machtiging nodig bij zorgverlener zonder contract

Krijgt u uw verpleging en verzorging van een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf een machtiging nodig.

Machtiging aanvragen

Zelf uw verpleging en verzorging regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hebt u verpleging of verzorging nodig? En wilt u de zorg liever zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging aanvragen. Het budget kunt u besteden aan de zorgaanbieder van uw keuze die deze zorg mag leveren. Dit kan ook een naaste van u zijn. Een pgb vraagt u aan bij VGZ Hiervoor hebt u vooraf onze toestemming nodig. U hebt wel een indicatie voor deze zorg nodig. 

Meer over het pgb verpleging en verzorging

Wie mag de zorg verlenen?

Een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) van een thuiszorgorganisatie levert vervolgens de verpleging en verzorging uit uw zorgplan.

Verwijsbrief

Om de kosten van verpleging of verzorging vergoed te krijgen, hebt u in aantal gevallen een verwijsbrief nodig van:

  • medisch specialist: voor medische specialistische verpleging thuis. De zorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Hieronder valt ook de verpleging voor verzekerden onder de 18 jaar (intensieve kindzorg).
  • huisarts of medisch specialist: voor palliatief terminale zorg.

Stappenplan voor verpleging en verzorging

  1. Uw huisarts, ziekenhuis of wijkteam kan uw verwijzing regelen (zie hierboven) en u doorverwijzen naar de thuiszorgorganisatie in uw gemeente. Of zoek een gecontracteerde thuiszorgorganisatie in Vergelijk en Kies, zoek op 'verpleging en verzorging'.
  2. Voor verpleging en verzorging hebt u een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. U maakt samen met een verpleegkundige niveau 5 van de thuiszorgorganisatie een zorgplan. In dit plan staat welke zorg u nodig hebt en hoe vaak en hoelang u zorg nodig hebt. Ook vertelt de verpleegkundige wat u, eventueel met hulp(middelen), zelf kunt doen.
    Is verpleging en verzorging nodig voor een verzekerden jonger dan 18 jaar Dan wordt de indicatie gesteld door een kinderverpleegkundige niveau 5. De kinderverpleegkundige niveau 5 stelt vervolgens samen met de ouders en kinderarts een zorgplan op.
  3. Een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) levert vervolgens de verpleging en verzorging uit uw zorgplan.

Verpleging en verzorging in het buitenland

Gaat u tijdelijk naar het buitenland en wilt u de verpleging en verzorging daar vergoed krijgen? Hiervoor moet u vooraf het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland invullen en naar ons opsturen.