Pgb voor palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor wie is een pgb voor palliatief terminale zorg?

Voor mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden (schriftelijke verklaring behandelend (huis)arts nodig) die:

  • de zorg thuis willen ontvangen, of
  • de zorg in een hospice (zonder Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voor verblijf) willen ontvangen, of
  • geen Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie hebben.

Pgb voor palliatief terminale zorg aanvragen

Dit is mogelijk als uw behandelend (huis)arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Uw (huis)arts moet dit in een schriftelijke verklaring vastleggen.

Wilt u een pgb voor palliatieve terminale zorg ontvangen? Dan moet u voldoen aan de administratieve verplichting zoals in artikel 3 van het Reglement pgb verpleging en verzorging 2017 staat beschreven.

Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Bestaande indicatie vanuit Wlz?

Hebt u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Hebt u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging krijgen vanuit uw basisverzekering. 

Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?

Bel ons op 088 - 131 16 71. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.